Đang cài đặt dữ liệu âm thanh (Android)


Ứng dụng sử dụng chức năng giọng nói và văn bản âm thanh được tích hợp trên Android và do đó, ứng dụng sẽ hoạt động mà không cần thực hiện bất kỳ hành động nào. Tuy nhiên, có thể cần phải cài đặt thủ công trên một số thiết bị nhất định.

Hãy làm theo các bước sau trên thiết bị của bạn:

    - Mở Cài đặt Android
    - Đi tới 'Hệ thống' hoặc 'Quản lý chung' (Ngôn ngữ, cử chỉ, thời gian, sao lưu) ①
    - Đi tới 'Ngôn ngữ và phương thức nhập' ② (bước này có thể bị bỏ qua trên một số thiết bị)
    - Đi tới 'Chuyển văn bản thành giọng nói' hoặc 'Tổng hợp giọng nói' ③
    - Đảm bảo 'Dịch vụ giọng nói của Google' được chọn hoặc chọn nó
    - Trong 'Công cụ ưa thích', nhấn vào nút bên phải (Bánh răng) ④
    - Nhấn vào 'Cài đặt dữ liệu giọng nói' ⑤
    - Chọn tiếng Hàn ⑥
    - Sau đó, bạn có thể chọn một trong các giọng nói có sẵn ⑦

Các nhãn có thể khác một chút tùy theo thiết bị/nhãn hiệu/nhà sản xuất của bạn.


NẾU NÓ VẪN KHÔNG HOẠT ĐỘNG SAU KHI CÀI ĐẶT GIỌNG NÓI HÀN, vui lòng thử cách sau:

    - Truy cập Cửa hàng Google Play theo liên kết sau trên thiết bị của bạn: Speech Recognition & Synthesis
    - Gỡ cài đặt rồi cài đặt lại Dịch vụ giọng nói của Google.
    - Khởi động lại thiết bị của bạn.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.