Thông tin cá nhân


Chúng tôi không quan tâm đến việc thu thập thông tin cá nhân của bạn và tuyệt đối sẽ không bao giờ bán thông tin của bạn cho bên thứ ba hoặc bất kỳ ai. Chúng tôi thu thập một lượng nhỏ thông tin sử dụng ẩn danh để giúp phát triển và báo cáo lỗi của ứng dụng, nhưng không có gì có thể nhận dạng cá nhân bạn.

Phân tích của bên thứ ba


Chúng tôi sử dụng Trung tâm ứng dụngMicrosoft Firebase của Google để thu thập báo cáo sự cố, lỗi và phân tích. Dữ liệu này được ẩn danh và không thể nhận dạng bạn.

Trang mạng


Trang web xamisoft.com của chúng tôi sử dụng công cụ đo lường đối tượng Wysistat để thu thập thông tin ẩn danh về việc sử dụng trang web.